Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • Wypis z rejestru gruntów
 • Kserokopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
 • Numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
  przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy bądź decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na
  budowę (jeżeli zostały wydane)

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • Wypis z rejestru gruntów
 • Kserokopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
 • Numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
  przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy bądź decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na
  budowę (jeżeli zostały wydane)
 •  Dokumentacja techniczna budynku (inwentaryzacja, projekt budowlany)

Nieruchomość lokalowa:

 • Numer księgi wieczystej
 • Rzut techniczny nieruchomości
 • Wypis z kartoteki lokalu jeśli została założona

Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego:

 • Numer księgi wieczystej (jeśli jest założona)
 • Rzut techniczny nieruchomości
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału nieruchomości

W zależności od przedmiotu i zakresu opracowania mogą zostać Państwo poproszeni o
pokazanie innych dokumentów niezbędnych Rzeczoznawcy do sporządzenia operatu
szacunkowego.